Ziņas

Etaloni finanšu instrumentos: Padome vienojas par nostāju attiecībā uz stingrāku kontroli

Foto: EU2015.LV
2015. gads 13. februāris

Pastāvīgo pārstāvju komiteja 2015. gada 13. februārī Padomes vārdā vienojās par nostāju sarunās attiecībā uz jauniem noteikumiem, kuru mērķis ir nodrošināt etalonu lielāku precizitāti un integritāti finanšu instrumentos.

Tā lūdza prezidentvalsti Latviju pēc iespējas drīz sākt sarunas ar Eiropas Parlamentu, lai attiecīgo regulu varētu pieņemt pirmajā lasījumā.

Nesenie gadījumi, kad notika manipulācija ar procentu likmju etaloniem, piemēram, LIBOR un EURIBOR, ir uzskatāmi parādījuši, cik svarīgi un neaizsargāti ir etaloni. Daudzu finanšu instrumentu un līgumu cenu noteikšana ir atkarīga no etalonu precizitātes. Šaubas attiecībā uz to indeksu integritāti, kurus izmanto kā etalonus, var apdraudēt uzticēšanos tirgum, radīt zaudējumus patērētājiem un ieguldītājiem un kropļot reālo ekonomiku.

Etaloni ir pakļauti manipulācijai, ja etalonu izstrādes procesā pastāv interešu konflikti un rīcības brīvība un ja tos pienācīgi nekontrolē. Tādēļ regulas projektam, par kuru vienojusies Padome, ir šādi mērķi:

  • uzlabot etalonu izstrādes procesa pārvaldību un kontroli, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka administratori izvairās no interešu konfliktiem vai vismaz tos pienācīgi pārvalda;
  • uzlabot ievades datu kvalitāti un metodoloģijas, ko lieto etalonu izstrādes administratori;
  • nodrošināt, ka etalonu datu sniedzēji un dati, kurus viņi iesniedz, tiek pienācīgi kontrolēti, jo īpaši, lai izvairītos no interešu konfliktiem;
  • aizsargāt patērētājus un ieguldītājus, nodrošinot labāku pārredzamību, pienācīgu tiesisko aizsardzību un vajadzības gadījumā piemērotības novērtējumu.

Ar regulas projektu ievieš juridiski saistošu rīcības kodeksu (datu) sniedzējiem, nosakot, ka jālieto stingra metodoloģija un pietiekami un uzticami dati. Jo īpaši tajā aicina, ja iespējams, izmantot faktisko darījumu ievades datus. Bet citi dati var tikt lietoti, ja darījumu datu nepietiek.

Regulas darbības joma ir plaša, kaut gan uz etaloniem, kas tiek uzskatīti par kritiski svarīgiem, tiks attiecināti stingrāki noteikumi, tostarp attiecīgajai kompetentajai iestādei piešķirot tiesības pieprasīt ievades datu sniegšanu. Regula netiks piemērota etalonu izstrādei, ko veic centrālās bankas un kas tiek veikta ar valsts politiku saistītos nolūkos.

Etalonu administratoriem būs jāiesniedz pieteikums atļaujas saņemšanai un uz viņiem attieksies uzraudzība, ko veiks tās valsts kompetentā iestāde, kurā viņi atrodas.  Ja administrators neievēro regulas noteikumus, kompetentā iestāde var tam piešķirto atļauju atsaukt vai apturēt. Administratoriem būs jāievieš atbilstīga pārvaldības kārtība un kontrole, lai izvairītos no interešu konfliktiem.

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) koordinēs etalonu administratoru uzraudzību, ko veiks valstu kompetentās iestādes. Kritiski svarīgiem etaloniem tiks izveidota un svarīgus lēmumus attiecībā uz tiem pieņems valstu uzraudzības iestāžu, tostarp EVTI, kolēģija.

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs