Ziņas

Emisijas no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām – dalībvalstis apstiprina vienošanos ar Parlamentu

2015. gads 30. jūnijs

Padomes Pastāvīgo pārstāvju komiteja (COREPER) apstiprināja vienošanos ar Eiropas Parlamentu par jaunu direktīvu, lai ierobežotu dažu piesārņojošu vielu emisijas no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām. Šie jaunie noteikumi ir daļa no tīra gaisa tiesību aktu kopuma, kura mērķis ir Eiropas Savienībā uzlabot gaisa kvalitāti.

Jaunajā direktīvā ir noteiktas emisiju robežvērtības dažām piesārņojošām vielām, proti, sēra dioksīdam, slāpekļa oksīdam un daļiņām (putekļiem). Šos ierobežojumus piemēros attiecībā uz jaunām un esošām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām (1 līdz 50 MW).

"Lai uzlabotu gaisa, kuru elpojam, kvalitāti Eiropā, mums jānovērš gaisa piesārņojuma cēloņi. Ar šo direktīvu mēs noslēdzam tiesisko regulējumu kopumu, kas regulē emisijas sadedzināšanas nozarē. Šis bija galvenais trūkstošais elements un tas palīdzēs būtiski samazināt iespējamos riskus cilvēku veselībai un vide," sacīja Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, kurš bija Vides padomes prezidents Latvijas prezidentūras laikā.

Termiņi

Salīdzinājumā ar Eiropas Komisijas sākotnējo priekšlikumu, apstiprinātajā tekstā esošajām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, pamatojoties uz to jaudu, paredzēti diferencēti režīmi. Mērķis ir samazināt izmaksas mazākām iekārtām, vienlaikus saglabājot augstu vides aizsardzības līmeni.

Ierobežojumi tiks attiecināti uz lielākas jaudas iekārtām (5-50 MW) no 2025.gada un no 2030.gada uz mazāk jaudīgām iekārtām (1-5 MW). Jaunām iekārtām būs jāatbilst noteikumiem pēc divu gadu pārejas perioda, kas sāksies pēc noteikumu stāšanās spēkā. 

Dažām iekārtām var piešķirt pagarinātus termiņus atbilstības nodrošināšanai, jo īpaši šādām iekārtām: 

  • centralizētas siltumapgādes sistēmas;
  • iekārtas, kurās kā galveno kurināmo dedzina biomasu;
  • iekārtas, kuras ir mazu izolētu sistēmu daļa (piemēram, uz salām);
  • īpašām iekārtām, kuras savienotas ar valsts gāzes pārvaldības sistēmu.

Citas atšķirības no piedāvājuma

Zonās, kuras nepakļaujas ES gaisa kvalitātes noteikumiem, dalībvalstīm būs jāizvērtē nepieciešamība ieviest striktākus ierobežojumus atsevišķām iekārtām.

Apstiprinātajā tekstā ir arī iekļauti noteikumi, lai pārraudzītu oglekļa monoksīda emisijas. Komisija attiecīgos rezultātus ņems vērā turpmākajā pārskatīšanā.

Turklāt Komisija ir aicināta pārskatā izvērtēt ieguvumus, ko dotu atbilstoši labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem noteikti minimālie energoefektivitātes standarti.

Atšķirību novēršana

Ja jaudīgākas un mazāk jaudīgas iekārtas ir iekļautas attiecīgajās ES direktīvās, tad emisijas no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārām patlaban ES līmenī netiek reglamentētas. Tomēr šīs iekārtas ir būtisks dažu gaisa piesārņojošu vielu avots. Jauno noteikumu mērķis ir novērst šīs atšķirības, lai pabeigtu darbu pie reglamentējošajiem noteikumiem sadedzināšanas jomā.

Pamatinformācija un turpmākie soļi

2013.gada 18.decembrī Komisija iesniedza savu piedāvājumu Padomei un Eiropas Parlamentam, kā daļu no “Tīrs gaiss Eiropai” Programmas. ES Padomes prezidentūra un Parlaments panāca provizorisko vienošanos trialoga tikšanās laikā 2015.gada 23.jūnijā. To tagad apstiprināja COREPER. 

Jaunais likumprojekts tiks iesniegts Eiropas Parlamentā balsojumam pirmajā lasījumā un tad Padomei pēdējai apstiprināšanai. 

Sazināties
Jānis Rungulis
Preses sekretārs COREPER I jautājumos