Ziņas

Procedūra maza apmēra prasībām: Padome un Parlaments vienojas par jauniem noteikumiem

Foto: EU2015.LV
2015. gads 29. jūnijs

29.jūnijā Pastāvīgo pārstāvju komiteja (COREPER) Padomes vārdā panāca kompromisu ar Eiropas Parlamentu par regulu, ar ko tiek grozīta Eiropas maza apmēra prasību regula un Eiropas maksājuma ordera regula.

Grozījumus noteicošās regulas mērķis ir padarīt Eiropas procedūru maza apmēra prasībām efektīvāku, pielāgojoties tehnoloģiskajam progresam, kas īstenots ES dalībvalstu tiesu sistēmās, kā arī padarīt šo procedūru pieejamu lielākā izskatāmo lietu skaitā, jo īpaši attiecībā uz uzņēmējiem.

Galvenie elementi:

  • maza apmēra prasības sliekšņa paaugstināšana no €2 000 uz €5 000. Iespēja paaugstināt šo slieksni vēl vairāk tiks izskatīta piecus gadus pēc jauno noteikumu ieviešanas;
  • dalībvalstu pienākums nodrošināt, lai tiesas izdevumu maksājumi, kas veicami Eiropas procedūras maza apmēra prasībām procedūras ietvaros, ir proporcionāli un ne augstāki par tiesas izdevumu maksājumu apmēru vienkāršos tiesas procesos, kā arī pienākums attiecībā uz tiesas izdevumu maksājumiem piedāvāt attālināto maksājumu veikšanas iespējas;
  • distancētās komunikācijas tehnoloģiju lietošanas pieaugums mutvārdu tiesas procesos un pierādījumu iegūšanā, kā arī vispārējā ietvara izveide, kas ļauj īstenot dokumentu elektronisku izsniegšanu;
  • tulkojumu prasību (un ar to saistīto izmaksu) maksimāla mazināšana attiecībā uz apliecību, kas nepieciešama Eiropas procedūras maza apmēra prasībām ietvaros pasludināta sprieduma izpildei;
  • "tilta" izveide starp Eiropas procedūru maza apmēra prasībām un Eiropas maksājuma ordera procedūru, ļaujot prasītājam izmantot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām gadījumos, kad pret Eiropas maksājuma orderi ir iesniegts iebilduma paziņojums.

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām ir būtisks instruments, kas pilsoņiem un uzņēmējiem uzlabo pieeju tiesvedībai, vienkāršojot pārrobežu maza apmēra prasību tiesvedību civillietās un komerclietās, tajā pašā laikā mazinot izmaksas. Šī procedūra tika apstiprināta ar regulu 861/2007 un to izmanto kopš 2009.gada 1.janvāra.

Saskaņā ar šo procedūru pasludinātie tiesas spriedumi tiek atzīti un izpildīti citās dalībvalstīs bez nepieciešamības iegūt izpildāmības deklarāciju. Procedūra ir izvēles instruments, un tā tiek piedāvāta kā alternatīva jau esošajām iespējām saskaņā ar dalībvalstīs spēkā esošajiem nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

Turpmākie soļi

Vienošanās tika panākta 2015.gada 23.jūnijā trīspusējās tikšanās laikā Briselē. Tagad, kad vienošanos Padomes vārdā ir apstiprinājusi Pastāvīgo pārstāvju komiteja, regula pēc juridiskās un valodnieciskās izskatīšanas tiks iesniegta Eiropas Parlamentam balsošanai pirmajā lasījumā un Padomei regulas apstiprināšanai.

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs