Ziņas

Emisijas no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām – Padome un Parlaments vienojas par jauniem noteikumiem, lai uzlabotu gaisa kvalitāti

2015. gads 23. jūnijs

Padomes prezidējošā valsts un Eiropas Parlaments panāca provizorisku vienošanos par jaunu direktīvu, lai ierobežotu dažu piesārņojošu vielu emisijas no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām. Šie jaunie noteikumi ir daļa no tīra gaisa tiesību aktu kopuma, kura mērķis ir Eiropas Savienībā uzlabot gaisa kvalitāti.

Vienošanās vēl ir jāapstiprina Padomei, tiklīdz būs pabeigta direktīvas pilna teksta izstrāde tehniskā līmenī. Pēc tam jauno tiesību aktu iesniegs Eiropas Parlamentam balsošanai pirmajā lasījumā un tad – Padomei pieņemšanai galīgajā redakcijā.

Jaunajā direktīvā ir noteiktas emisiju robežvērtības dažām piesārņojošām vielām, proti, sēra dioksīdam, slāpekļa oksīdam un daļiņām (putekļiem). Šos ierobežojumus piemēros attiecībā uz jaunām un esošām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām.

Izmaiņas priekšlikumā

Salīdzinājumā ar Eiropas Komisijas sākotnējo priekšlikumu apstiprinātajā tekstā esošajām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, pamatojoties uz to jaudu, paredzēti diferencēti režīmi. Mērķis ir samazināt izmaksas mazākām iekārtām, vienlaikus saglabājot augstu vides aizsardzības līmeni.

Dažām iekārtām var piešķirt pagarinātus termiņus atbilstības nodrošināšanai, jo īpaši šādām iekārtām: 

  • centralizētas siltumapgādes sistēmas;
  • iekārtas, kurās kā galveno kurināmo dedzina biomasu;
  • iekārtas, kuras ir mazu izolētu sistēmu daļa (piemēram, uz salām).

Apstiprinātajā tekstā ir arī iekļauti noteikumi, lai pārraudzītu oglekļa monoksīda emisijas. Komisija attiecīgos rezultātus ņems vērā turpmākajā pārskatīšanā.

Turklāt Komisija ir aicināta pārskatā izvērtēt ieguvumus, ko dotu atbilstoši labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem noteikti minimālie energoefektivitātes standarti.

Atšķirību novēršana

Jauno direktīvu ir paredzēts attiecināt uz vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, proti, tādām, kuru nominālā ievadītā siltumjauda ir no 1 līdz 50 MW. Ja jaudīgākas un mazāk jaudīgas iekārtas ir iekļautas attiecīgajās ES direktīvās, tad emisijas no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārām patlaban ES līmenī netiek reglamentētas. Tomēr šīs iekārtas ir būtisks dažu gaisa piesārņojošu vielu avots.  Jauno noteikumu mērķis ir novērst šīs atšķirības, lai pabeigtu darbu pie reglamentējošajiem noteikumiem sadedzināšanas jomā.

Sazināties
Jānis Rungulis
Preses sekretārs COREPER I jautājumos