Ziņas

Vairāk pārredzamības vērtspapīru finansēšanas darījumiem – Padome un Parlaments vienojas par jauniem noteikumiem

Foto: EU2015.LV
2015. gads 17. jūnijs

Padomes prezidentvalsts un Eiropas Parlaments 2015. gada 17. jūnijā panāca vienošanos par regulu, ar ko uzlabo vērtspapīru aizdevumu un repo darījumu pārredzamību.

Regula uzlabos finanšu stabilitāti, nodrošinot, ka informāciju par tā saucamajiem vērtspapīru finansēšanas darījumiem efektīvi paziņo darījumu reģistriem un ieguldītājiem kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos. Labāka pārredzamība bankas un citus finanšu starpniekus atturēs no mēģinājumiem noteikumus apiet, daļu savas darbības novirzot uz mazāk regulēto ēnu banku sektoru.

Vērtspapīru finansēšanas darījumi, ko bieži veic ēnu banku sektors, ir jebkuri darījumi, kuros izmanto darījuma partnerim piederošus aktīvus, lai radītu finansējumu. Tie pārsvarā ir vērtspapīru un preču aizdevumi vai aizņēmumi, repo darījumi vai līgumi par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu, vai atpirkšana/atpārdošana.

Pasākumu kopums

Komisija priekšlikumu iesniedza 2014. gada janvārī kopā ar projektu regulai par ES banku sektora strukturālu reformu. Regula par vērtspapīru finansēšanas darījumiem jo īpaši ir iecerēta, lai novērstu to tirdzniecības darbību radīto risku, kas balstītas uz vērtspapīru finansēšanas darījumiem, kuri izstrādāti bez pienācīgas uzraudzības, tostarp ārpus regulētās banku sistēmas. Šajā nolūkā tajā ir ierosinātas saistošas pārredzamības un ziņošanas prasības attiecībā uz vērtspapīru finansēšanas darījumiem.  

Pārredzamība

Ar regulas projektu ievieš pasākumus, ar ko uzlabo pārredzamību trijās galvenajās jomās:

  • uzraudzība attiecībā uz sistēmisko risku finanšu sistēmā, kas saistīts ar vērtspapīru finansēšanas darījumiem;
  • informācijas par šādiem darījumiem izpaušana ieguldītājiem, kuru aktīvi tiek izmantoti darījumos;
  • tālākieķīlāšanas darbības, banku un brokeru prakse, savām vajadzībām atkārtoti izmantojot klientu ieķīlāto nodrošinājumu.

Turpmākie pasākumi

Vienošanās tika panākta trialoga sanāksmē Briselē. Trialogi sākās 2015. gada 28. aprīlī pēc tam, kad Padome un Parlaments attiecīgi 2014. gada decembrī un 2015. gada martā vienojās par savām nostājām sarunās.

Vienošanos tuvāko dienu laikā Padomes vārdā apstiprinās Pastāvīgo pārstāvju komiteja. Pēc tam regulu juristu lingvistu izstrādātajā galīgajā redakcijā iesniegs Eiropas Parlamentam balsošanai pirmajā lasījumā un tad Padomei pieņemšanai.

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs