Ziņas

Ministri vienojas par digitālo pakalpojumu sadarbspējas programmu Eiropas publiskās administrācijas modernizācijai

Photo: EU2015.LV
2015. gads 12. jūnijs

Padome 2015.gada 12.jūnijā pieņēma vispārēju pieeju attiecībā uz programmu, lai palīdzētu dalībvalstīm nodrošināt sadarbspējīgus digitālos pakalpojumus (ISA²). Mērķis ir nodrošināt to, ka Eiropas publiskās pārvaldes iestādes var netraucēti veikt elektronisku mijiedarbību savā starpā, kā arī ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Programma ISA2 atbalstīs gan pārrobežu, gan starpnozaru mijiedarbību. Ir noteikts, ka programma ilgs no 2016. līdz 2020.gadam.

Labāka piekļuve publiskajiem pakalpojumiem visā ES

Atbalsts sadarbspējai un labākai koordinācijai attiecībā uz visu e-pārvaldes jomā veikto darbu, ir būtisks, lai panāktu lielāku iedzīvotāju un uzņēmumu mobilitāti visā Savienībā. Tam nepieciešama intensīva elektroniska mijiedarbība starp dalībvalstu publiskās pārvaldes iestādēm. 

Labāka sadarbspēja uzlabos sniegtos pakalpojumus, samazinās izmaksas un administratīvos šķēršļus. Vienlaikus tā sekmēs netraucētu iekšējā tirgus darbību.

Balstoties uz pašreizējās ISA programmas panākumiem 

ISA2 aizstās un paplašinās pašreizējo ISA programmu, kuras termiņam ir jābeidzas 2015.gada beigās. Darbības, ko atbalsta saskaņā ar ISA programmu, ietver e-paraksta izveidi un pārbaudes instrumentus, pārrobežu e-veselības sistēmas un atklātā pirmkoda programmatūru Eiropas pilsoņu iniciatīvas atbalstam. 

Jaunā ISA2 programma

ISA2 programmai paredzētais finanšu piešķīrums 2016.–2020.gadam ir apmēram €131 miljons.  

Programma atbalstīs darbības, kas vērstas uz esošo sadarbspējas risinājumu izvērtēšanu, pilnveidi un atkalizmantošanu un jaunu risinājumu izstrādi. Citas darbības, kas varētu saņemt atbalstu, ietver darbības, ar ko novērtē ierosināto vai pieņemto ES tiesību aktu ietekmi attiecībā uz informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT), vai palīdz atklāt tādus trūkumus tiesību aktos, kuri traucē Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu sadarbspējai.

Salīdzinājumā ar sākotnējo Komisijas priekšlikumu prezidentvalsts sagatavotais kompromisa teksts ievieš noteikumus, lai precizētu atbilstības kritērijus darbībām, kas ir tiesīgas saņemt finansējumu programmā ISA2, un ievieš kritērijus, ar kuru palīdzību darbības tiek sakārtotas prioritārā secībā.  Tajā ir ietverti arī noteikumi, lai izvairītos no centienu dublēšanās un nodrošinātu saskaņotību un koordināciju ar citām ES programmām.

Lai lēmums tiktu pieņemts, tam ir jāsaņem apstiprinājums gan no Padomes, gan no Eiropas Parlamenta. Parlaments vēl nav balsojis par savu nostāju.

 

Sazināties
Jānis Rungulis
Preses sekretārs COREPER I jautājumos