Ziņas

Kompleksi ceļojumi – Pastāvīgo pārstāvju komiteja dod zaļo gaismu noteikumu atjaunināšanai

Photo: © Ieva Lūka
2015. gads 23. maijs

Pastāvīgo pārstāvju komiteja 2015. gada 22. maijā apstiprināja prezidentvalsts Latvijas un Eiropas Parlamenta pārstāvju vienošanos par Komplekso ceļojumu direktīvas reformu. Konkurētspējas padomi aicinās 28. maija sanāksmē apstiprināt politisko vienošanos.

Ar jauno direktīvu atjauninās spēkā esošos ES noteikumus par kompleksiem ceļojumiem, lai pielāgotu tos pārmaiņām ceļojumu pakalpojumu tirgū un lai tādējādi tie atbilstu patērētāju un uzņēmumu vajadzībām digitālajā laikmetā.

Spēkā esošos noteikumus par kompleksiem ceļojumiem ir grūti piemērot digitālajā laikmetā, kad patērētāji arvien vairāk rezervē individualizētus kompleksos ceļojumus tiešsaistē – izmantojot vienu tirgotāju vai vairākus komerciāli saistītus tirgotājus. Šā iemesla dēļ pircējiem bieži vien nav skaidrības par to, cik lielā mērā viņi ir aizsargāti; savukārt tirgotājiem nav skaidri viņu pienākumi.

Tāpēc ar jauno direktīvu ir paredzēts aizsardzību, ko piemēro tradicionāliem kompleksiem ceļojumiem, paplašināt, lai aptvertu arī apvienotus atsevišķus ceļojumu pakalpojumus, jo īpaši, ja tos pārdod tiešsaistē.

Turklāt ar jaunajiem noteikumiem panāks lielāku pārredzamību un pastiprinās patērētāju aizsardzību saistībā ar:

  • kompleksiem ceļojumiem gadījumos, kad divus vai vairākus ceļojumu pakalpojumus iegādājas pie viena un tā paša tirgotāja tīmekļa vietnē vai ceļojumu aģentūrā, slēdzot vienu līgumu;
  • ar "klikšķināšanu" saistītas pārdošanas gadījumos, kad divus vai vairākus pakalpojumus iegādājas pie vairākiem tirgotājiem tiešsaistē, slēdzot atsevišķus līgumus, bet ceļotāja vārds, uzvārds, e-pasta adrese un maksājuma informācija 24 stundu laikā tiešā veidā tiek pārsūtīta starp tirgotājiem; un
  • saistītiem ceļojumu pakalpojumiem gadījumos, kad vismaz divus dažādus ceļojumu pakalpojumus pārdod tirgotājs, kas attiecīgos ceļojumu pakalpojumus veicina viena un tā paša ceļojuma vai brīvdienu nolūkā.

Jaunajā direktīvā būs ietverti arī citi būtiski elementi, piemēram:

labākas prasības attiecībā uz informācijas sniegšanu pirms līguma noslēgšanas. Pirms noslēgt līgumu par komplekso ceļojumu, ceļotājam būs tiesības saņemt skaidru un precīzu informāciju par galvenajām tiesībām un saistībām, tostarp konkrētu standarta informāciju par paredzēto komplekso ceļojumu vai atbilstošu piedāvājumu;

godīgākas un paredzamākas komplekso ceļojumu cenas, stingrāk regulējot cenu izmaiņas (izbeigšanas tiesības gadījumos, kad cena palielinās par vairāk nekā 8 %, un prasība piedāvāt samazinātas cenas līdzvērtīgos apstākļos);

labākas izbeigšanas tiesības. Ceļotājiem būs lielāka rīcības brīvība attiecībā uz iespēju izbeigt līgumu pirms ceļojuma sākuma. Minētajā gadījumā ceļotājam var prasīt maksāt atbilstošu un pamatojamu izbeigšanas maksu organizatoram. Ceļotāji pirms došanās ceļā varēs bez maksas izbeigt līgumu, ja galamērķī notikusi dabas katastrofa, notiek iedzīvotāju nemieri vai līdzīgas nopietnas situācijas, kas var ievērojami ietekmēt ceļojumu;

lielāka aizsardzība gadījumos, kad ceļotāja atgriešanās nav iespējama nenovēršamu un ārkārtēju apstākļu dēļ. Ceļotāji, ja viņi nevar atgriezties mājās, būs tiesīgi saņemt izmaksu kompensāciju par izmitināšanu, kas nepārsniedz trīs naktis;

iedarbīgāki noteikumi par aizsardzību maksātnespējas gadījumā, kas ceļotājiem tiek nodrošināta tirgotāja maksātnespējas gadījumā. Lai atvieglotu pārrobežu sadarbību, tiks izveidots dalībvalstu centrālo kontaktpunktu tīkls;

lielāka tirgotāju atbildība neapmierinošas kompleksā ceļojuma izpildes gadījumā. Direktīvā ir paredzēti arī noteikumi attiecībā uz kompleksā ceļojuma neatbilstības gadījumiem, alternatīviem risinājumiem, līguma izbeigšanu, repatriāciju vai zaudējumu kompensēšanu.

Ar jaunajiem nosacījumiem tiks arī sekmēti vienlīdzīgi konkurences apstākļi uzņēmumiem, saskaņojot noteikumus un likvidējot šķēršļus pārrobežu tirdzniecībā. Tas uzņēmumiem, jo īpaši MVU, nodrošinās vairāk iespēju paplašināt savu darbību pāri robežām.

Šādi tiks nodrošināta lielāka brīvdienu produktu izvēle, un tā rezultātā varētu samazināties cenas patērētājiem.

Sazināties
Jānis Rungulis
Preses sekretārs COREPER I jautājumos