Ziņas

ES budžets – Padome saglabā līdzekļus izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai

Foto: EU2015.LV
2015. gads 21. aprīlis

Dažas ES budžeta saistības, kuras netika izmantotas 2014.gadā, joprojām būs pieejamas, lai atbalstītu ieguldījumus izaugsmes veicināšanai un darbvietu radīšanai laikposmā no 2015. līdz 2017.gadam.  

Padome to nolēma 2015. gada 21.aprīlī, pārskatot ES daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2014.– 2020.gadam.  

"Esmu patiešām gandarīts, ka mums izdevās pieņemt pārskatīto versiju. Ar šo pārskatīšanu mēs esam izpildījuši visus priekšnoteikumus, lai piešķirtie līdzekļi varētu tikt pilnībā izmantoti un tādējādi nodrošinātu programmu netraucētu īstenošanu, veicinot izaugsmi un nodarbinātību", sacīja Edgars Rinkēvičs, Latvijas Ārlietu ministrs un ES Padomes priekšsēdētājs. 

Ar pārskatīto daudzgadu finanšu shēmu būs iespējams konkrētiem fondiem paredzētās neizmantotās saistības €21,1 miljarda apmērā pārvietot no 2014.gada uz nākamajiem gadiem. €16,5 miljardus varēs pārvietot uz 2015.gadu, €4,5 miljardus – uz 2016.gadu, savukārt atlikušo €0,1 miljardu – uz 2017.gadu.  

Budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projekts

2015.gada 21.aprīlī Padome arī pieņēma budžeta grozījuma Nr.2 projektu 2015.gadam, ar kuru 2015.gada ES budžetā iekļautas 2014.gadā neizmantotās saistības €16,5 miljardu apmērā.  

Ar lēmumiem, ko Padome pieņēma, nav mainīti izdevumu maksimālie apjomi laikposmam no 2014. līdz 2020.gadam un netiek paredzēti papildu naudas līdzekļi.  

Programmas īstenošanas nodrošināšana

Dažas saistības 2014.gadā neizmantoja tāpēc, ka par vēlu tika pieņemtas 300 no gandrīz 650 dalītā pārvaldībā esošajām ES programmām. Saistības ir juridiski solījumi naudu lietot darbībām, kuru īstenošana var norisināties vairāku finanšu gadu garumā. 

Attiecīgās programmas atbalsta ar struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Iekšējās drošības fonda starpniecību.

Saistību pārvietošana no 2014.gada

Neizmantoto saistību pārvietojums attiecas uz turpmāk uzskaitītajām summām un dalībvalstīm (miljonos €): 

2015 04 21 ecofin fondi

Turpmākās darbības

Pārskatītā daudzgadu finanšu shēma tagad tiks publicēta "ES Oficiālajā Vēstnesī" un stāsies spēkā trīs dienas vēlāk.

Budžeta grozījuma 2/2015 projekts pirms pieņemšanas vēl ir jāapstiprina Eiropas Parlamentā. 

Vispārīga informācija

Ar DFS regulu nosaka izdevumu maksimālo apjomu (tā dēvētos griestus), ko ES drīkst tērēt dažādām politikas jomām (izdevumu kategorijām) laikā no 2014. gada līdz 2020.gadam. 

Nosakot izdevumu griestus, ar DFS regulu 

  • politiskās prioritātes tiek izteiktas skaitļos 2014.–2020.gada budžeta ciklam;
  • tiek nodrošināta ES budžeta disciplīna;
  • tiek atvieglota ES gada budžeta pieņemšana, izmantojot daudzgadu sistēmu.

DFS regulā, ko pieņēma 2013.gada 2.decembrī, ir paredzēta ES daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšana, ja dalītā pārvaldībā esošās programmas tiek pieņemtas novēloti. DFS regulā tiek noteikts termiņš pārskatītās versijas pieņemšanai – 2015.gada 1.maijs.

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs