Ziņas

Ilgtermiņa ieguldījumu fondi – Padome pieņem jaunus noteikumus

Foto: EU2015.LV
2015. gads 20. aprīlis

2015.gada 20.aprīlī Padome pieņēma regulu, kuras mērķis ir, izstrādājot jauna veida fondu mehānismu, palielināt pieejamā kapitāla kopfondu ilgtermiņa ieguldījumiem ES ekonomikā.

Paredzams, ka Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondi (EIIF), balstoties uz aktīvu kategorijām, kurās tiem būs atļauts ieguldīt, spēs nodrošināt ieguldītājiem stabilu peļņu ilgtermiņā. 

Alternatīvi ieguldījumi

Skaidri definētu EIIF izveidošana palīdzēs novērst šķēršļus ilgtermiņa ieguldījumiem, piemēram, infrastruktūras projektos, tādējādi veicinot nodarbinātību un ekonomikas izaugsmi. EIIF būs paredzēti tikai alternatīviem ieguldījumiem, kuri atbilst noteiktām ilgtermiņa aktīvu kategorijām, kuru veiksmīgai attīstībai nepieciešams, lai ieguldītāji uzņemtos ilgtermiņa saistības. 

Tie attieksies uz:

  • biržas sarakstā neiekļautiem uzņēmumiem, kas emitē pašu kapitāla instrumentus;
  • parāda instrumentiem, kuriem nav viegli identificējama pircēja;
  • reāliem aktīviem, kas ir saistīti ar ievērojamiem sākumposma kapitālizdevumiem;
  • MVU, kuriem atļauts tirgot regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā [1].

Atbilstība prasībām

Tirgot savus aktīvus kā EIIF drīkstēs tikai ES alternatīvu ieguldījumu fondi (AIF), kurus pārvalda alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldnieki (AIFP), kuriem ir piešķirta atļauja saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES par AIFP. Uz EIIF attieksies papildu noteikumi, saskaņā ar kuriem tiem cita starpā vismaz 70% sava kapitāla būs jāiegulda skaidri definētu atbilstīgu aktīvu kategorijās. Tirdzniecība ar aktīviem, kas nav ilgtermiņa ieguldījumi, būs atļauta ne vairāk kā 30% apmērā no to kapitāla. 

EIIF kopumā nepiedāvā izpirkšanas tiesības pirms to dzīves cikla beigām. Tas skaidri jānorāda kā konkrēts datums EIIF noteikumos vai dibināšanas dokumentos un jādara zināms ieguldītājiem. 

Ieguldītāju aizsardzība

EIIF būs paredzēti gan profesionāliem, gan privātiem ieguldītājiem ES. Šajā regulā paredzēti noteikumi ieguldītāju, jo īpaši privāto ieguldītāju, aizsardzībai. Fonda pārvaldniekam vai izplatītājam jānodrošina, ka privātais ieguldītājs ar portfeli [2] līdz €500 000 EIIF neiegulda summu, kuras kopējais apjoms pārsniedz 10% no viņa ieguldījumu portfeļa, ar nosacījumu, ka sākotnējā vienā vai vairākos EIIF ieguldītā summa nav mazāka par €10 000. 

Turklāt gadījumos, kad EIIF dzīves cikls pārsniedz 10 gadus, fonda pārvaldniekam vai izplatītājam jāsniedz rakstisks brīdinājums, ka tas varētu nebūt piemērots privātiem ieguldītājiem, kuri nespēj uzņemties šādas ilgas un nelikvīdas saistības. 

Turpmākie pasākumi

Regulu pieņēma pēc tam, kad 2014.gada decembrī pirmajā lasījumā tika panākta vienošanās ar Eiropas Parlamentu.

Regula stāsies spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas "Oficiālajā Vēstnesī". 

 

[1] Saskaņā ar direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (FITD II).

[2] Izņemot jebkādus finanšu instrumentus, kuri sniegti kā papildnodrošinājums.

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs