Ziņas

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija: Padome apstiprina stingrākus noteikumus

Foto: EU2015.LV
2015. gads 20. aprīlis

2015.gada 20.aprīlī Padome pieņēma nostāju pirmajā lasījumā par jauniem noteikumiem, kuru mērķis ir novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu.

Ar attiecīgo direktīvu un regulu padarīs stingrākus ES noteikumus pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un nodrošinās saskaņotību ar pieeju, kas tiek izmantota starptautiskā līmenī. Regulā ir paredzēti konkrētāki noteikumi par naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju.   

Lēmums ļaus Eiropas Parlamentam, ar kuru vienošanās tika panākta 2014.gada 16.decembrī, tiesību aktu paketi pieņemt kādā no turpmākajām plenārsēdēm otrajā lasījumā.

Starptautiski ieteikumi

Ar tekstiem tiek īstenoti Finanšu darījumu darba grupas (FATF) izdotie ieteikumi, kuri tiek uzskatīti par globālu atsauci noteikumiem pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu. Dažos jautājumos jaunie ES noteikumi papildina FATF prasības un paredz papildu aizsardzības pasākumus.  

Pastiprinātie noteikumi atspoguļo ES nepieciešamību savus tiesību aktus pielāgot tā, lai ņemtu vērā tehnoloģiju attīstību un citus noziedznieku rīcībā esošos līdzekļus. Galvenie elementi ir šādi:

  • direktīvas piemērošanas jomas paplašināšana, ieviešot prasības lielākam tirgotāju skaitam. To panāk, robežvērtību maksājumiem skaidrā naudā samazinot no €15 000 līdz €10 000, lai iekļautu preču tirgotājus, kā arī iekļaujot azartspēļu pakalpojumu sniedzējus;
  • uz riska faktoru balstītas pieejas piemērošana, izmantojot uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu, lai labāk identificētu riskus. Eiropas uzraudzības iestādes sniedz norādes;
  • stingrāki noteikumi attiecībā uz klienta uzticamības pārbaudi. Atbildīgajiem subjektiem, piemēram, bankām, ir jāveic stingrāki pasākumi, ja pastāv lielāki riski, un tie var piemērot vienkāršotus pasākumus, ja ir pierādīts, ka riski ir mazāki.

Riska novērtējums pārvalstiskā līmenī

Nozīme, kāda pārvalstiskajai pieejai ir riska novērtēšanā, ir atzīta starptautiskā līmenī. Komisijai ir uzdots pienākums koordinēt novērtējumu attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas risku, kas ietekmē iekšējo tirgu un ir saistīts ar pārrobežu darbībām.    

Faktiskais īpašnieks

Tiesību aktu paketē ir ietverti konkrēti noteikumi par uzņēmumu faktiskajiem īpašniekiem. Informācija par faktisko īpašnieku tiks glabāta centrālā reģistrā, kas pieejams kompetentajām iestādēm, finanšu ziņu vākšanas vienībām un – saistībā ar klienta uzticamības pārbaudi – atbildīgajiem subjektiem, piemēram, bankām. Saskaņotajā tekstā ir arī paredzēts, ka personām, kas var pierādīt, ka tām ir likumīgas intereses, ir ļauts piekļūt vismaz šādai uzglabātajai informācijai: 

  • vārds, uzvārds;
  • dzimšanas mēnesis un gads;
  • valstspiederība;
  • pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
  • turētās kapitāla daļas veids un aptuvenais apmērs.

Dalībvalstis, kas vēlas, var izmantot publisko reģistru. Attiecībā uz trastiem – centrālajā reģistrā glabātā informācija par faktisko īpašnieku tiks izmantota, ja izrādīsies, ka trasta darbībai ir sekas attiecībā uz nodokļiem.  

Azartspēles

Attiecībā uz azartspēlēm, kas rada lielākus riskus, – pieņemtajā aktā ir noteikts, ka saistībā ar darījumiem, kuru apmērs ir €2000 vai vairāk, pakalpojumu sniedzējiem ir jāveic klienta uzticamības pārbaude. Pārbaudītos zema riska gadījumos dalībvalstis drīkst atbrīvot konkrētus azartspēļu pakalpojumus no dažām vai visām prasībām; taču vienīgi stingri ierobežotos un pamatotos apstākļos. Šādiem atbrīvojumiem piemēros īpašu riska novērtējumu. Kazino netiks piešķirti atbrīvojumi.    

Naudas līdzekļu pārskaitījumu izsekojamība

Naudas līdzekļu pārskaitījumu pilnīga izsekojamība var būt jo īpaši svarīga nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai, atklāšanai un izmeklēšanai. Spēkā esošajos tiesību aktos maksājumu pakalpojumu sniedzējiem jau tiek prasīts naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienot informāciju par maksātāju, bet jaunajos noteikumos tiks prasīts iekļaut informāciju arī par maksājuma saņēmēju. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem Eiropas Banku iestādei, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei tiks prasīts izdot pamatnostādnes, kas adresētas kompetentajām iestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem par pasākumiem, kas veicami, kad tie saņem līdzekļu pārskaitījumus, kuriem trūkst informācijas par maksātāju vai maksājuma saņēmēju vai tā ir nepilnīga.

Sankcijas

Attiecībā uz sankcijām tekstā ir paredzēts, ka maksimālais naudas soda apmērs ir vismaz divreiz lielāks par pārkāpuma rezultātā gūto peļņu vai tas ir vismaz €1 miljons. Attiecībā uz pārkāpumiem, kuros iesaistītas kredītiestādes vai finanšu iestādes, ir paredzēts: 

  • juridiskas personas gadījumā – maksimālais naudas soda apmērs ir vismaz €5 miljoni vai 10% no kopējā gada apgrozījuma;
  • fiziskas personas gadījumā – maksimālais naudas soda apmērs ir vismaz €5 miljoni.

Turpmākās darbības

Dalībvalstīm būs divi gadi laika, lai direktīvu transponētu savos tiesību aktos. Regula būs tieši piemērojama.  

Regulu un direktīvu bez diskusijām pieņēma Lauksaimniecības padomes sanāksmē.  

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs