Ziņas

CEPOL: Padome un Parlaments vienojas par jauniem noteikumiem

Foto: EU2015.LV
2015. gads 30. jūnijs

29.jūnijā Pastāvīgo pārstāvju komiteja (COREPER) Padomes vārdā apstiprināja panākto kompromisu ar Eiropas Parlamentu par regulējumu, izveidojot ES aģentūru tiesībaizsardzības iestāžu apmācībai (CEPOL), ar ko atceļ un aizstāj pašreizējo Padomes lēmumu par Eiropas Policijas akadēmijas izveidi.

Jaunā regulējuma mērķis ir radīt jaunu CEPOL tiesisko pamatu, lai uzlabotu ES drošību, ieviešot jaunu pieeju ES tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku apmācībā. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem CEPOL varēs sniegt dažāda ranga tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām zināšanas un prasmes , lai sadarbībā ar kolēģiem no citām dalībvalstīm, ES aģentūrām, trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām novērstu un apkarotu pārrobežu noziedzību. Turklāt tiks paplašinātas CEPOL pilnvaras un uzlabosies pārvaldība.

Papildu informācija

Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL) ir Eiropas Savienības aģentūra, kas tika izveidota 2005.gadā saskaņā ar Padomes lēmumu 2005/681/JHA. CEPOL mērķi ir pilnveidot zināšanas par citu dalībvalstu policijas sistēmu un struktūru, kā arī par policijas pārrobežu sadarbību Eiropas Savienības ietvaros, lai uzlabotu zināšanas par starptautiskajiem un Eiropas Savienības instrumentiem, kā arī lai nodrošinātu demokrātiskiem drošības garantijas principiem atbilstošas apmācības.

2013. gadā, kad Komisija iesniedza priekšlikumu jaunam regulējumam par Eiropolu, tā ierosināja apvienot CEPOL un Eiropolu, bet ideju par apvienošanos noraidīja gan Padome, gan Eiropas Parlaments. Vienlaikus pēc Apvienotās Karalistes lēmuma turpmāk vairs neuzturēt CEPOL biroju savas valsts teritorijā, CEPOL no 2014.gada 1.oktobra tika pārcelts no Bremšilas (Apvienotā Karaliste) uz Budapeštu (Ungārija).

Turpmākie soļi

Tagad, kad vienošanos ES Padomes vārdā ir apstiprinājusi Pastāvīgo pārstāvju komiteja, regulējums pēc juridiski-lingvistiskās caurskatīšanas tiks iesniegts Eiropas Parlamentam pirmajā lasījumā un Padomei pieņemšanai.

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs