Ziņas

ECOFIN uzmanības centrā Banku strukturālā reforma un Kapitāla tirgu savienība

Latvijas finanšu ministrs Jānis Reirs un Ekonomikas lietu un konkurētspējas ģenerāldirektorāta ģenereāldirektors Karstens Pillāts. © European Union10Latvijas finanšu ministrs Jānis Reirs. © European Union10Eiropas Investīciju bankas prezidents Verners Hanss Hoiers. © European Union10EK Ekonomikas, finanšu, nodokļu un muitas komisārs Pjērs Moskoviči un EK priekšsēdētaja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis. © European Union10Ekonomikas un finanšu padome.  © European Union10EK Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāltirgus savienības komisārs Džonatans Hills, EK priekšsēdētaja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis un Latvijas finanšu ministrs Jānis Reirs. © European Union10Latvijas finanšu ministrs Jānis Reirs. © European Union10EK priekšsēdētaja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis. © European Union10EK Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāltirgus savienības komisārs Džonatans Hills. © European Union
10EK Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāltirgus savienības komisārs Džonatans Hills, EK priekšsēdētaja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis un Latvijas finanšu ministrs Jānis Reirs. © European Union10
2015. gads 19. jūnijs

Piektdien, 19. jūnijā, finanšu ministra Jāņa Reira vadībā ES Ekonomikas un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē ES dalībvalstis pauda savu viedokli par Banku strukturālo reformu, kapitāla tirgu savienību un citiem jautājumiem.

Banku strukturālā reforma

Padome ir apstiprinājusi savu nostāju sarunās par strukturālajiem pasākumiem ES kredītiestāžu noturības uzlabošanai.

Priekšlikuma mērķis ir stiprināt finansiālo stabilitāti, aizsargājot lielāko un sarežģītāko ES banku noguldījumu pieņemšanas uzņēmējdarbību pret potenciāli riskantām tirdzniecības darbībām.

Tas attiecas uz bankām, kas tiek uzskatītas par sistēmiski svarīgām globālā mērogā vai kuru tirdzniecības darbību vai absolūtais apmērs pārsniedz noteiktus sliekšņus. Neatkarīgi no nesenajām regulatīvajām reformām banku nozarē šīs kredītiestādes un grupas vēl aizvien ir pārāk lielas, lai būtu pieļaujams to bankrots, pārāk lielas, lai tiktu glābtas, vai pārāk strukturāli sarežģītas, lai tās pārvaldītu, uzraudzītu un noregulētu. 

Preses relīze par Padomes nostāju sarunās par banku strukturālo reformu

“Pēdējos gados mēs esam veikuši regulējuma un uzraudzības fundamentālu pārbaudi, jo īpaši banku nozarē”, sacīja Jānis Reirs, Latvijas finanšu ministrs un Padomes priekšsēdētājs. “Banku pārstrukturēšana ir neatņemama reformu daļu, jo tās mērķis ir novērst riskus, ko nozarē un plašākā ekonomikā var izraisīt dažas tirdzniecības darbības.”

Tagad, kad ir panākta vienošanās Padomē, nākamā prezidentūra varēs sāk sarunas ar Eiropas Parlamentu, tiklīdz EP apstiprinās savu nostāju.

Kapitāla tirgu savienība

Padome apstiprināja secinājumus, kas ir pamatā Komisijas plāniem izveidot kapitāla tirgu savienību ES.

Ir plānoti dažādi pasākumi Eiropas kapitāla tirgu stiprināšanai, lai piesaistītu vairāk investīciju uzņēmumiem un infrastruktūras projektiem. Uzlabot MVU un jauno uzņēmumu piekļuvi finansējumam, jo īpaši inovatīvajās nozarēs, ir viens no galvenajiem mērķiem.

Plānots, ka Komisija publicēs rīcības plānu 2015. gada rudenī. 

“Banku finansējums ir galvenais finansējuma avots Eiropas uzņēmumiem, tomēr kapitāla tirgi ir sadrumstaloti. Šīs iniciatīvas mērķis ir dažādot finansējuma avotus”, sacīja Jānis Reirs, Latvijas finanšu ministrs un Padomes priekšsēdētājs. “Tomēr kapitāla tirgu savienība nepiedāvās tikai vienu vienīgu pasākumu. Laikposmā līdz 2019. gadam tiks veikti vairāki atsevišķi soļi.”

2015. gada jūnija secinājumi par kapitāla tirgu savienību

Deficīts, ekonomikas politika, investīcijas, nodokļi

Padome ir pabeigusi pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru Maltā un Polijā, kā arī sniedza ieteikumu Apvienotajai Karalistei par deficīta novēršanas pasākumiem.

Tā apstiprināja konkrētai valstij adresētus ieteikumus par ekonomikas un fiskālo politiku, kā arī ieteikumu eirozonai.

Padome apsprieda Eiropas Stratēģisko investīciju fonda izveides nākamos soļus saskaņā ar ES rīcības plānu investīciju jomā.

Tā apsprieda priekšlikumu par nodokļu nolēmumiem, kuru mērķis ir uzlabot to, cik pārredzamā veidā uzņēmumiem tiek sniegta pārliecība par to, kā tiek aprēķināti to nodokļi. 

Tā arī sagatavoja secinājumus par rīcības kodeksu nelabvēlīgas nodokļu konkurences mazināšanai.

Preses konference (angļu valodā)

Sazināties
Jānis Bērziņš
Preses sekretārs