Ziņas

Viena dalībnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību: Padome vienojas par vispārēju pieeju

Foto: EU2015.LV
2015. gads 28. maijs

Padome 2015. gada 28. maijā vienojās par kompromisa projektu direktīvai, kuras mērķis ir piešķirt jaunu statusu viena dalībnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību

Vienošanās pamatā ir prezidentvalsts iesniegtā kompromisa redakcija. Tajā ir izklāstīta Padomes vispārējā pieeja, kas kalpos par pamatu gaidāmajām sarunām ar Eiropas Parlamentu.  

Vadot Padomes sanāksmi, Latvijas ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola teica, ka "šis dosjē ir konkrēts piemērs tam, kādas priekšrocības digitalizācija var dot vienotajam tirgum un visiem mums – iedzīvotājiem, kas apsver pievienoties uzņēmējdarbības uzsācēju kustībai un dibināt paši savu uzņēmumu, darba ņēmējiem, kas grib strādāt šajos uzņēmumos, MVU, kas apsver izveidot meitasuzņēmumus, un valsts pārvaldes iestādēm, kas kļūs digitālākas. Tas modernizācijas, izaugsmes un darbavietu ziņā ieguvumu dos ikvienam". 

"Societas Unius Personae" – jauns nosaukums, lai atvieglotu pārrobežu uzņēmējdarbību

Direktīvas projekta mērķis ir atvieglot uzņēmumu, īpaši MVU, pārrobežu darbības un viena dalībnieka sabiedrību kā meitasuzņēmumu dibināšanu citās dalībvalstīs, šim nolūkam samazinot ar šādu uzņēmumu izveidi saistītās izmaksas un administratīvo slogu. Tas ļaus uzņēmumiem gūt optimālu labumu no iekšējā tirgus. 

Lai panāktu šo mērķi, ar direktīvas projektu tiek ieviesta kopēja sistēma, ar ko tiek reglamentēta viena dalībnieka sabiedrību veidošana

Dalībvalstīm būs jānodrošina, lai to valsts tiesību sistēmā būtu paredzēts tāds uzņēmuma vieds, kas atbilstu kopējiem, ar direktīvu izveidotajiem noteikumiem. Juridiskais statuss tiks noteikts valsts līmenī. Uzņēmuma veids visā ES tiks apzīmēts ar saīsinājumu – "SUP (Societas Unius Personae)".  

Galvenie vienošanās elementi:

  • Reģistrācija tiešsaistē

Būtisks direktīvas projektā paredzēts jauninājums ir tas, ka SUP var reģistrēt tiešsaistē, izmantojot veidnes, ko dalībvalstis darījušas pieejamas. Mērķis ir saskaņā ar ES digitālo programmu sekmēt ekonomisko aktivitāti izaugsmes un darbvietu radīšanas nolūkā. 

Dažās dalībvalstīs jau pastāv savas valsts shēmas uzņēmumu elektroniskai reģistrācijai. 

Ar direktīvas tekstu, par ko panākta vienošanās, reģistrāciju tiešsaistē mēģina padarīt pēc iespējas drošāku un atbilstošāku spēkā esošajiem valsts noteikumiem.  

  • Minimālais pamatkapitāls € 1

Šobrīd minimālais pamatkapitāls, kas nepieciešams viena dalībnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību izveidei, dalībvalstu vidū atšķiras. 

Vispārējā pieejā ir ietverts simbolisks minimālais pamatkapitāls – € 1 (vai viena atbilstoša dalībvalsts valūtas vienība, ja valūta nav euro). 

Lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzību kreditoriem un citām ieinteresētajām personām, dalībvalstīm būs jānodrošina, lai to attiecīgajos valsts tiesību aktos būtu paredzēti mehānismi, kas novērš SUP nespēju maksāt savus parādus. 

Šādu mehānismu piemēri aptver – prasību uzņēmumiem sev izveidot obligātās rezerves, ieviest bilances pārbaudes un/vai uzrādīt maksātspējas apliecinājumu. 

  • Mītnesvietas pārcelšana uz citu dalībvalsti

Lai ievērotu dalībvalstu kompetences un tradīcijas, no Komisijas priekšlikuma ir svītroti noteikumi saistībā ar uzņēmuma mītnesvietas nodalīšanu. Tāpat arī uz darba tiesību aspektiem kā līdz šim attieksies spēkā esošie attiecīgo valstu tiesību akti.

Sazināties
Jānis Rungulis
Preses sekretārs COREPER I jautājumos