Ziņas

Ministri vienojas par ES apņemšanos klimata pārmaiņu samazināšanā

© European Union
2015. gads 06. marts

ES Padome diskutēja par gatavošanos ANO Klimata pārmaiņu konferencei, kas decembrī notiks Parīzē. Konferences mērķis ir noslēgt ambiciozu un juridiski saistošu vispasaules vienošanos, kurai jāstājas spēkā sākot no 2020.gada.

Gatavošanās konferencei procesā ministri apstiprināja ES un tās dalībvalstu iesniegumu par iecerēto valsts noteikto ieguldījumu (INDC) attiecībā uz emisiju samazināšanu. 

Iesniegums apstiprina, ka ES un tās dalībvalstis līdz 2030.gadam apņemas sasniegt saistošu mērķi samazināt to iekšzemes emisijas par 40% salīdzinājumā ar 1990. gadu un šis mērķis ir jāsasniedz kopīgi, kā to nosaka Eiropadomes secinājumi 2014.gada oktobrī.

Iesniegums tika nosūtīts ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam (UNFCCC), publicēšanai tā tīmekļa vietnē.

Latvijas vides un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards uzsvēra, ka „šogad būs nepieciešama fokusēta un visaptveroša diplomātija klimata pārmaiņu jomā, lai izveidotu nepieciešamo sadarbību ambiciozā lēmuma pieņemšanai Parīzē.”

Padome izskatīja jautājumus par klimata pārmaiņām saistībā ar Enerģētikas savienību, īpaši pievēršot uzmanību ekonomikas dekarbonizācijas tēmai.

Ministri arī diskutēja par jautājumiem saistībā ar vidi, kas iekļauti gada izaugsmes pētījumā ar mērķi veikt stratēģijas "Eiropa 2020" vidusposma pārskatu.

Ministri vērsa uzmanību uz jautājumu par to, kā stratēģija varētu pēc iespējas labāk palīdzēt veidot resursu ziņā efektīvu, aprites ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. 

Ministrs Gerhards sacīja: „Pastāv sinerģija starp resursu efektivitāti un digitalizāciju, kas vēl ir pētāma, un tā šobrīd būtu laba iespēja dot ieguldījumu topošajā Eiropas digitālā vienotā tirgus stratēģijā.”

Padome izvērtēja jaunākās ievirzes sarunās par attīstības programmu laikposmam pēc 2015.gada (Post-2015 development agenda), kuru plānots apstiprināt ANO Ģenerālās asamblejas samitā 2015.gada septembrī.

Pusdienas pārtraukumā ministri un Eiropas Vides aģentūras (EVA) pārstāvji piedalījās viedokļu apmaiņā par EVA jaunāko apkopojošo ziņojumu “Vide Eiropā – stāvoklis un perspektīvas 2015” (The European environment — state and outlook 2015 report (SOER 2015)).

Turklāt Padome bez debatēm pieņēma lēmumu par ES pievienošanos Konvencijai par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES).

Preses konference pēc ministru tikšanās (angļu valodā).

Sazināties
Jānis Rungulis
Preses sekretārs COREPER I jautājumos