Ziņas

Konferencē spriedīs par ilgtspējīgu, uz zināšanām un inovācijām balstītu ekonomisko izaugsmi

2015. gads 12. februāris

Klātesot izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Seilei, konferencē "Viedās specializācijas stratēģija: jauna pieeja izglītības, pētniecības un industrijas partnerībai reģionos" 12.-13.februārī Rīgā pulcēsies starptautiski eksperti, politikas veidotāji, akadēmiķi, zinātnieki, kā arī uzņēmēji un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Konferences fokusā ir Viedās specializācijas stratēģija jeb ilgtspējīga, uz zināšanām un inovācijām balstīta ekonomiskā izaugsme.

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē ietvaros šo konferenci rīko Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Viedā specializācija (Smart Specialisation) ir stratēģiska pieeja tautsaimniecības attīstībai, izmantojot mērķtiecīgu atbalstu pētniecībai un inovācijām. Latvijas Viedās specializācijas stratēģija ir izklāstīta plānošanas dokumentā „Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam", ar kuru saskaņā Latvijā tiks ieguldīti struktūrfondi.

Konferences dalībniekus uzrunās Eiropas Parlamenta deputāts Lamberts van Nistelrojs (Lambert van Nistelrooij) un Norvēģijas izglītības un pētniecības ministrijas valsts sekretārs Bjorns Haugstads (Bjørn Haugstad), bet ar videokonferences palīdzību – Eiropas komisāre reģionālās politikas jautājumos Korina Krecu (Corina Creţu). Pasākuma mērķis ir ciešāk sasaistīt "Eiropa 2020" stratēģijā noteiktās prioritātes pētniecībā un inovācijās ar nacionālajām un reģionālajām stratēģijām. Uzmanības lokā būs saikņu stiprināšana starp Kohēzijas politiku, ES ietvarprogrammu pētniecībai un inovācijām "Apvārsnis 2020" un nacionālajiem finanšu instrumentiem. Vienlaikus tiks iztirzāts jautājums par iespējām veicināt mazo un vidējo uzņēmumu attīstību un to inovācijas spēju audzēšanu. Eiropas konkurētspēja, tostarp pētniecības un inovācijas tīklu veidošana, ir viena no galvenajām Latvijas prezidentūras prioritātēm.

Latvija ir noteikusi piecus viedās specializācijas virzienus:

  • zināšanu ietilpīga bioekonomika;
  • biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas;
  • viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;
  • viedā enerģētika;
  • informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

Latvija ir atvērta starptautiskas sadarbības veidošanai pētniecības jomās, kurās tai ir kopīgs attīstības potenciāls ar citām valstīm, un konference šajā ziņā būs nozīmīga iespēja pieredzes apmaiņai. Plašāka informācija pieejama konferences mājaslapā.

EEAGrants-JPGNorwayGrants-JPG

Pasākums tiek īstenots, izmantojot EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu granta atbalstu.

Sazināties
Ieva Nora Fīrere
Nozares komunikācijas eksperte