Politiskā tikšanās

Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības padome

Ministru padomes
Norises vieta
Eiropas Savienības Padome, Luksemburga
Centre de conférences Kirchberg, 4, place de l’Europe, L-1499 Luksemburga, Luksemburga
Notikuma laiks
18.jūnijs - 19.jūnijs

Labots: 2015. gads 18. jūnijs, 17.38

Svarīgākie darba kārtības punkti:

Eiropas pusgads

Ministri rīkos politikas debates par nodarbinātības un sociālās politikas pasākumiem, kas ietverti konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos. Minētajos ieteikumos sniedz valstīm pielāgotus padomus attiecībā uz to, kā katrai ES valstij būtu jārīkojas, lai sasniegtu kopīgi apstiprinātos mērķus.

Ministru apspriežu rezultāti tiks ietverti konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos, ko paredzēts apstiprināt Eiropadomes 25. un 26.jūnija sanāksmē.

Padome arī centīsies vienoties par nostāju attiecībā uz ES valstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm.

Sievietes uzņēmumu valdēs

Ministri apspriedīs prezidentvalsts progresa ziņojumu par projektu direktīvai, ar ko uzlabo dzimumu līdzsvaru starp uzņēmumu valdes locekļiem, kuriem nav izpildpilnvaru.

Priekšlikums ir vērsts uz to, lai līdz 2020. gadam līdz 40 % palielinātu to sieviešu īpatsvaru, kuras biržas sarakstā iekļautos uzņēmumos ieņem direktora amatu bez izpildpilnvarām.

Medicīniskas un in-vitro diagnostikas ierīces

Ministri centīsies vienoties par to ES noteikumu reformu, kuri attiecas uz medicīniskām un in-vitro diagnostikas ierīcēm.

Reformas mērķis ir pastiprināt izstrādājumu pārbaudes pirms to laišanas tirgū un pastiprināt uzraudzību, tiklīdz izstrādājumi ir pieejami. Tās mērķis ir arī izveidot tādu ierīces unikālā identifikatora sistēmu, kas atvieglo bojātu izstrādājumu atsaukšanu un palīdz cīnīties pret ierīču viltošanu.

Sanāksmē apskatāmo jautājumu pārskata dokuments (angļu valodā) PDF, 236.28KB